Menu

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Nachádzate sa tu

Vyregulovanie

Cieľom hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy je zabezpečiť rozdelenie prietokov vykurovacieho média tak, aby sa do každého miesta sústavy dostalo primerané množstvo tepla, na uspokojenie plánovaného odberu tepla

Hydraulické vyregulovanie má vytvoriť podmienky pre reguláciu odberu tepla. Spotrebiteľ má právo odobrať len toľko tepla, koľko potrebuje. To znamená, že rozvodná sústava sa musí vysporiadať s premenlivým odberom tepla. Hydraulické vyváženie kúrenia má teda zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť a regulovateľnosť pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch, ktoré môžu vo vykurovacej sústave nastať.

Zateplené domy s kvalitným vyregulovaním dokážu dosiahnuť úsporu tepla až 50% oproti stavu pred zateplením

Nesprávne vyvážená vykurovacia sústava

Pri chýbajúcej alebo nefunkčnej regulácii diferenčného tlaku dochádza k tomu, že pri otváraní termostatických ventilov diferenčný tlak klesá a pri ich zatváraní stúpa. Čím vyšší je diferenčný tlak, tým väčší prietok dokáže pretiecť cez termostatický ventil. Ak pri zatváraní termostatických ventilov stúpa diferenčný tlak a prietok cez ne neklesá, znamená to, že termostatické ventily nie sú schopné regulovať prietok radiátorom a teda ani teplotu v miestnosti, dôsledkom čoho je zvýšená spotreba tepla a vysoké náklady na vykurovanie. Sprievodným znakom natláčania nadmerného prietoku a tepla cez termostatické ventily je hlučnosť – šumenie, pískanie.

Projektová dokumentácia

Cieľom projektovej dokumentácie je určiť nastavenie parametrov inštalovaných prvkov tak, aby vykurovacia sústava správne, úsporne a nehlučne fungovala.

Ak neje vyregulovanie vykurovacieho systému vykonané na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie, nemožno realizovanými opatreniami očakávať dosiahnutie predpokladaných úspor.

Správnym nastavením sústavy dôjde k úspore tepla vďaka využitiu tepelných ziskov, inými slovami k zníženiu dodávky tepla do objektu tak, aby zodpovedala jeho potrebe, zároveň sa zabráni nechcenému prekurovaniu miestností.

Funkcie správne vyváženej vykurovacej sústavy

  1. Termostatické ventily regulujú prietok vykurovacím telesom (radiátorom) v závislosti od vnútornej teploty. Pri otváraní termostatických ventilov má prietok radiátorom stúpať, pri zatváraní má klesať,
  2. Na to, aby termostatické ventily riadne fungovali, musia mať vytvorené vhodné pracovné podmienky, stály a nepremenlivý diferenčný tlak. Na to je potrebný správne fungujúci systém regulácie diferenčného tlaku, ktorý je možné docieliť hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy,
  3. Správne fungujúca vykurovacia sústava musí byť bezhlučná,

Vyregulovanie po zatepleníVyregulovanie - Herz Stromax

Zateplením fasády domu a výmenou okien sa výrazne zmenia tepelno-fyzikálne vlastnosti celej stavby, po stavebných úpravách však musí nasledovať aj regulácia a nové nastavenie celej vykurovacej sústavy v zateplenom dome. Prispôsobenie vykurovania novým podmienkam zatepleného domu spočíva v znížení výkonu vykurovacej sústavy, to dosiahneme buď znížením prietoku či teploty vykurovacieho média. Bez následnej úpravy vykurovacej sústavy v zateplenom dome je celková úspora energie a návratnosť investície do zateplenie výrazne nižšia, než so správne vyregulovanou vykurovacou sústavou.

Často je nutná výmena regulačných prvkov za nové a kvalitnejšie, prípadne aj modernizácia armatúr na jednotlivých vykurovacích telesách, aby bolo možné nastavenie parametrov vykurovania podľa vypočítaných hodnôt. Kvalitné armatúry umožňujú aj prípadné zmeny nastavenia v ďalších rokoch, kedyže dôjde k novým úpravám budovy.

Potrebné zmeny - regulácia diferenčného tlaku

Vyregulovanie kúrenia

Pri hydraulickom vyvážení vykurovacej sústavy sú na prívodnú stúpačku kúrenia inštalované vyvažovacie ventily, ktoré regulujú množstvo vody vo vykurovacej sústave. Pre reguláciu diferenčného tlaku je súčasne na cirkulácií kúrenia inštalovaný regulátor diferenčného tlaku, ten je prepojený s prívodným vyvažovacím ventilom na prívodnej stúpačke. Takže pri zvýšení tlaku vo vykurovacej sústave, uzavretím termostatických ventilov na radiátore, sa tlak v systéme nezvýši, ale bude priamo regulovaný vypustením prebytočnej vody z obehu vykurovania.

Samotná výmena nefunkčných regulátorov za nové rovnakého typu nie je riešením, taktiež oprava regulátorov by nezabezpečila požadované vlastnosti. Je potrebné vytvoriť nový systém regulácie diferenčného tlaku, zodpovedajúci vlastnostiam a potrebám vykurovacej sústavy po zateplení domu a nastavení prietoku termostatických ventilov.

Nastavenie termostatických ventilovVyregulovanie kúrenia

Pri hydraulickom vyvážení vykurovacej sústavy je potrebné na každom vykurovacom telese v dome vymeniť alebo len prednastaviť termostatické ventily na požadovaný prietok podľa vypracovaného projektu danej vykurovacej sústavy. V prípade, ak by počas nastavovania bolo zistené, že na niektorých radiátoroch sú ventily iných typov, nevyhovujúcich vlastností, poškodené alebo nekompletné, je nevyhnutné ich vymeniť – bez toho nie je možné na nich vykonať požadované nastavenie a garantovať správnu funkčnosť.

Funkcie termostatických ventilov

  1. možnosť ovplyvniť a správne rozdeliť prietok vykurovacej vody,
  2. možnosť ovplyvňovať svoju spotrebu tepla,
  3. aby sa zníženie spotreby tepla v ktoromkoľvek byte prejavilo aj úsporou tepla na domovom merači tepla, je nutné, aby nielen termostatické ventily, ale aj celá vykurovacia sústava mala určité vlastnosti, ktoré sú definované v projekte hydraulického vyváženia.

Kontaktujte nás formou jednoduchého formuláru alebo telefonicky
Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a navrhneme riešenie:

Jozef Hrebeňak
tel: 0905 341 121
mail: bytservis.ba@bytservis.sk

Ing. Peter Pilip
tel: 0915 309 566
mail: peter.pilip@bytservis.sk