Menu

Teplovody Svidník

Nachádzate sa tu

V súčasnosti sú bytové domy zásobované 4-rúrkovým systémom CZT (centrálne zásobovanie teplom), ktorý je fyzický a morálne zastaraný, má slabú tepelnú izoláciu a tým vysoké tepelné straty.

Účelom zámeru je rekonštrukcia podzemných rozvodov tepla z kotolne a vybudovanie kompaktných tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla v jednotlivých bytových domoch. Tým sa zefektívni výroba tepla pre vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody a jeho distribúcia, ktorá povedie k úsporám tepla a teplej pitnej vody v jednotlivých objektoch.

Rekonštrukcia teplovodov bude spočívať v zámene 4-rúrkového systému za 2-rúrkový systém s novými rozvodmi, ktorými sa bude distribuovať voda do jednotlivých kompaktných odovzdávacích staníc v bytových domoch.

Výhody nového 2-rúrkového rozvodu

 • Nižšie prevádzkové náklady,
 • Nižšie celoročné tepelné straty,
 • Vyššia životnosť rozvodového potrubia,
 • Zníženiu energetickej náročnosti výroby, dopravy a spotreby tepla formou CZT
 • Možnosť zníženia prevádzkového tlaku podľa výšky budovy na sekundárnych rozvodoch proti tlaku v kotolni,
 • Možnosť merania odoberaného tepla, zvlášť na prípravu teplej vody a zvlášť pre vykurovanie
 • Konečný odberateľ tepla neplatí za straty pri cirkulácii teplej pitnej vody medzi kotolňou a prípojkovou miestnosťou,
 • Možnosť nastavenia teploty vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty a časového programu,
 • Možnosť nastavenia teploty TÚV a prevádzky cirkulačného čerpadla TÚV,
 • Studená voda na prípravu TÚV sa bude dodávať priamo od vodárenskej spoločnosti, odpadnú straty z úniku vody v kotolni a rozvodoch,

Nevýhody starého 4 rúrkového systému

 • Trvala cirkulácia teplej pitnej vody v čase jej dodávky
 • Vyššie prevádzkové náklady
 • Ostatné výhody 2-rúrkového systému sú nevýhodami 4-rúrkového systému